11th Economics Navneet pdf Download

11th Economics Navneet pdf download link we have given in this post, download 11th Economics Navneet pdf link is provided at the bottom of this post, Open the given link to view the pdf.

11th Economics Navneet pdf Downoad

PDF Name 11th Economics Navneet pdf
No. of Pages 241
PDF Size 7.5MB
Usefull For Students
PDF Category Education
Source / Credits Internet

To download 11th Economics Navneet pdf in pdf format click on below download button and download. Also check our website to download pdf of any other subject.

इयतता ११ ्वी चया सतरा्वर ‘अ््णशासत्र’ या न्वरयाची स्वतंत्र ओळख पाठ्यपुसतकाद्ारे करणयात येरार आहे.
या न्वरयाचा सैदांनतक पाया मजबूत करणयाचा प्रयतन यातून साधय होईल. पाठ्यक्रमाचा वया्वहाररक जी्वनाशी सांगड
घालणयाचा प्रयतन करणयात आला आहे.

11th Economics Navneet pdf

भारतीय अ््णवय्वस्ेतील अनेक महत््वाचया बिलांची मानहती या पाठ्यपुसतकातून होईल. राष्ट्रीय अभयासक्रम
आराखडा-२००५ आनर राजय अभयासक्रम आराखडा-२०१० मधये तयार करणयात आला, तयाला अनुसरून २०१९-
२०२० या शैक्षनरक ्वरा्णपासून पुनर्णनचत अभयासक्रम ्व पाठ्यक्रमाची नननम्णती करणयात आली आहे.

तया्वर आधाररत
हे पाठ्यपुसतक महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोधन मंडळ, (बालभारती), पुरे यांचयातफफे
आपरापुढे ठे्वत आहोत.

11th Economics Navneet pdf overview

क्र. प्रकरणतािे िताव पृष्ठक्रमतांक अपेनक्ष्/संभतावय ्तानसकता
१. अर्थशतास्त्रता्ील मूलभू् संकल्पिता
२. पैसता
३. नवभताजि मूल्य
४. महतारताष्ट्रतािी अर्थवयवस्रता
५. भतार्ता्ील ग्तामीण नवकतास
६. भतार्ता्ील लोकसंखयता
७. भतार्ता्ील बेरोजगतारी
८. भतार्ता्ील दताररद्र्य
९. भतार्तािे १९९१ पतासूििे आनर्थक धोरण
१०. भतार्ता्ील आनर्थक नियोजि

  • अर्थशतास्त्रीय सजतांिे पररनशष्
  • संनक्षप्त रूपतांिी यतादी
  • संदभ्थ सूिी, महत्वतािी संके् स्रळे/दुवे

िैनंनिन वय्वहारात ्वापरलया जाराऱया अ््णशासत्रीय संकलपना उिाहररा््ण,
पैसा, आन््णक ्वृदी ्व न्वकास, आन््णक सुधाररा, आन््णक ननयोजन, संखयाशासत्र इतयािींचा ऊहापोह करणयात आला
आहे. यानश्वाय भारतीय अ््णवय्वस्ेसमोर असराऱया न्वन्वध आवहानांचा सारासार न्वचार केला आहे. या अनुरंगाने
इयतता ११ ्वी पुनर्णनचत अ््णशासत्र न्वरयाचया अधययन-अधयापनाची स्व्णसाधारर उच्दिष्े ही ज्ानरचना्वािाचा ्वापर
करून ननच््चत केली आहेत.

  • नैसनग्णक शासत्र ्व सामानजक शासत्र यांतील भेि सांगतो.
  • न्वन्वध अ््णतजज्ांचया न्वचारातील दृच्ष्कोनांचा ्वेध घेऊन नभन्नता सपष् करतो.
  • अ््णशासत्राचया न्वन्वध वयाखयांचे न्व्लेरर करतो.
  • सूक्म ्व स्ूल अ््णशासत्रातील न्वन्वध संकलपना उिाहररांसह सपष् करतो.

Hope this 11th Economics Navneet pdf provided on this website will be useful for you and fulfill your need, you can share the link of this post with your friends so that they will also benefit from it.

HISTORY
ENGLISH
MARATHI
HINDI

11th Economics Navneet pdf Download Link


If the above download or purchase link is not working then you can tell us through contact us page, also if you want pdf of any other subject or book you can request it, if you are copyright owner of 11th Economics Navneet pdf then this pdf file We will not provide the download link on our website in any way.

Leave a Comment