1 to 100 in Marathi Number pdf | 1 ते 100 मराठी अक्षरे

नमस्कार मित्रांनो या पोस्ट मध्ये आपण 1 ते 100 मराठी अक्षरे किंवा 1 to 100 in Marathi Number pdf डाऊनलोड साठी देणार आहे. या pdf चा वापर करून तुम्ही आपल्या लहान मुलांना घरीच 1 ते 100 मराठी अक्षरी शिकवू शकता.

तसेच आपण या वेबसाईट वर विद्यार्थ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या pdf उपलब्कध करून देत आहेत, या पोस्ट मध्ये तुम्ही 1 te 100 ank marathi pdf मध्ये डाऊन लोड करू शकता तसेच 1 to 100 marathi number names सह खाली टेबल स्वरुपात दिले आहे याचाही वापर तुम्ही करू शकता.

1 to 100 in Marathi Number pdf

1 to 100 marathi words तसेच 1 to 100 in marathi number pdf ची link खाली दिली आहे, डाऊन लोड बटन वर क्लिक करा.

मराठी अंक अक्षरी अंक इंग्रजीत अंकइंग्रजीत अक्षरी 
एक  1One
दोन2Two
तीन3three
चार4four
पाच5five
सहा6six
सात7seven
आठ8eight
नऊ9nine
१०दहा10ten
११अकरा11eleven
१२बारा12twelve
१३तेरा  13thirteen
१४चौदा14fourteen
१५पंधरा15fifteen
१६सोळा16sixteen
१७सतरा17seventeen
१८अठरा18eighteen
१९एकोणावीस  19nineteen
२०वीस20twenty-
२१एकवीस  21twenty-one
२२बावीस  22twenty-two
२३तेवीस23twenty-three
२४चौवीस24twenty-four
२५पंचवीस25twenty-five
२६सव्वीस26twenty-six
२७सत्तावीस27twenty-seven
२८अठ्ठावीस28twenty-eight
२९एकोणतीस29twenty-nine
३०तीस30thirty
३१एकतीस31thirty-one
३२बत्तीस32thirty-two
३३तेहतीस33thirty-three
३४चौतीस34thirty-four
३५पस्तीस35thirty-five
३६छत्तीस36thirty-six
३७सदतीस37thirty-seven
३८अडतीस38thirty-eight
३९एकोणचाळीस39thirty-nine
४०चाळीस40forty
४१एकेचाळीस  41forty-one
४२बेचाळीस42forty-two
४३त्रेचाळीस43forty-three
४४चव्वेचाळीस44forty-four
४५पंचेचाळीस45forty-five
४६शेहेचाळीस46forty-six
४७सत्तेचाळीस47forty-seven
४८अठ्ठेचाळीस48forty-eight
४९एकोणपन्नास49forty-nine
५०पन्नास50fifty
५१एकावन्न51fifty-one
५२बावन्न52fifty-two
५३त्रेपन्न53fifty-three
५४चोपन्न54fifty-four
५५पंचावन्न55fifty-five
५६छपन्न56fifty-six
५७सत्तावन्न57fifty-seven
५८अठ्ठावन्न58fifty-eight
५९एकोणसाठ59fifty-nine
६०साठ60sixty-
६१एकसष्ट61sixty-one
62बासष्ट  62sixty-two
६३त्रेसष्ट63sixty-three
६४चौसष्ट  64sixty-four
६५पासष्ट65sixty-five
६६सहासष्ट66sixty-six
६७सदुसष्ट67sixty-seven
६८अडुसष्ट68sixty-eight
६९एकोणसत्तर69sixty-nine
७०सत्तर70seventy
७१एकाहत्तर71seventy-one
७२बहात्तर72seventy-two
७३त्र्याहत्तर73seventy-three
७४चौऱ्याहत्तर74seventy-four
७५पंच्याहत्तर75seventy-five
७६शहात्तर76seventy-six
७७सत्याहत्तर77seventy-seven
७८अट्ठ्याहत्तर78seventy-eight
७९एकोणऐंशी79seventy-nine
८०ऐंशी80eighty-
८१एक्याऐंशी81eighty-one
८२ब्याऐंशी82eighty-two
८३त्र्याऐंशी83eighty-three
८४चौऱ्याऐंशी84eighty-four
८५पंच्याऐंशी85eighty-five
८६शहाऐंशी86eighty-six
८७सत्याऐंशी87eighty-seven
८८अट्ठ्याऐंशी88eighty-eight
८९एकोणनव्वद89eighty-nine
९०नव्वद90ninety
९१एक्याण्णव91ninety-one
९२ब्याण्णव92ninety-two
९३त्र्याण्णव93ninety-three
९४चौऱ्याण्णव94ninety-four
९५पंच्याण्णव95ninety-five
९६शहाण्णव96ninety-six
९७सत्त्याण्णव97ninety-seven
९८अठ्याण्णव98ninety-eight
९९नव्याण्णव99ninety-nie
१००शंभर100hundred

1 te 100 ank marathi | 1 ते 100 मराठी अक्षरे pdf

1 to 100 marathi pdf डाऊनलोड करण्यासाठी वरील बटन वर क्लिक करा. 1 to 100 in marathi words, 1 to 100 in Marathi Number pdf

1 to 100 in marathi words pdf
1 to 100 marathi number

1 te 100 ank marathi

Leave a Comment